Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő (tipushiba.hu tulajdonosai) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található személyes adatok kezelése tekintetében a természetes személyeknek a személyes adatok védelméről és hogy az ilyen adatokat megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.


Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Honlapon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet ("Rendelet") 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, vagy jogszabályi kötelezettség teljesítése.
A Felhasználó az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor – illetőleg a jogszabályon alapuló adatkezelés esetén a jogszabály által meghatározott elévülési idő elteltével – visszavonhatja, mely esetben Adatkezelő a rendszerből törli az Felhasználó valamennyi személyes adatát.
Visszavonás hiányában az adatkezelés időtartama az egyes adatkezeléssel járó esetekben a jelen tájékoztatóban meghatározott határidő.
A személyes adatoknak a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használata miatt a Weboldal üzemeltetőit nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár az Érintett szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, a Weboldal üzemeltetői a jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint járt el.
Az adatbiztonság megvalósítása érdekében az Weboldal üzemeltetői garantálják, hogy illetéktelen személyek fizikailag nem férhetnek hozzá az informatikai rendszer(ek) egyetlen eleméhez sem.

 

Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.


Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra.
• Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
• Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
• Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

 

Törléshez - elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:


• A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte.
• Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
• Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre.
• A személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert.
• A személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
• A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából.
• A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából.
• Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban)
• Ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

 

Regisztráció, regisztrált profil kezelése
Kezet adatok: Alap adatok: E-mail, jelszó, név vagy nicknév

Adatkezelés célja: A felhasználó regisztrációval veheti igénybe az oldal szolgáltatásait. A hirdetések kezeléséhez a regisztráció során kért kötelező mezős adatok elengedhetetlenek. Regisztrációt követően a felhasználó bármikor kezelheti adatait a profiljában.
Az adatkezelés ideje: A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az Érintett azt kéri, az hiányos vagy téves (és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható), feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes regisztrációja, Általános szerződési feltételek elfogadása.

 

Hirdetés feladás, kezelés
Kezelt adatok: Hirdetés címe, Hirdetés szövege (leírása), Kategória, Ár, Szándék, Márka, Típus, Kép(ek), Hirdető adatai: Település, Név, E-mail, Telefonszám.
Adatkezelés célja: A hirdetések és ahhoz kapcsolódó elérhetőségek hozzáadása vagy meglévő hirdetések módosítása. Az itt bekért adatok informálják az oldalra látogatókat a hirdetett termékről vagy szolgáltatásról.
Adatkezelés ideje: Mindaddig kezeli az Adatkezelő ezen adatokat, ameddig a Felhasználó le nem törli a hirdetést vagy a hirdetés 90 nap múlva le nem ját és a Hirdető nem újítja meg azt.

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

 

Külső szolgáltatók adatkezelése
Kezelt adatok: IP cím, Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép, illetve a Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.
Az adatkezelés időtartama: 60 hónap
Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A Honlap látogatottsági és egyéb analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. Részletesebb tájékoztatást a babyplaza.hu cookie tájékoztatójában talál.

 

Adatkezelő adatai

Név: Tipushiba.hu (Kovács Zsolt, Kovács István)
E-mail: [email protected]

Weboldal: http://tipushiba.hu

 

Adatfeldolgozók adatai
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Kovács István ev.
Levelezési cím: 6041 Kerekegyháza, Jókai utca 11.
E-mail cím: [email protected]
Tevékenység: Tárhelyszolgáltató